درباره سیروان سلامت

درباره سیروان سلامت

دوره های آموزشی

پیش ثبت نام دوره آموزشی را از طریق فرم زیر انجام دهید.

شناخت قطعات برق صنعتی

نام دوره : کنتاکتور، کلیدهای حرارتی مغناطیسی، سافت استارتر، کنترل دور و بکارگیری آن در مدارات
طول دوره (ساعت) : ۱۲
توضیحات : مقدماتی
نوع دوره : سیستم های راه اندازی و کنترل موتورهای الکتریکی

شناخت قطعات برق صنعتی

نام دوره : کنتاکتور، کلیدهای حرارتی مغناطیسی، سافت استارتر، کنترل دور و بکارگیری آن در مدارات
طول دوره (ساعت) : ۱۲
توضیحات : مقدماتی
نوع دوره : سیستم های راه اندازی و کنترل موتورهای الکتریکی

شناخت قطعات برق صنعتی

نام دوره : کنتاکتور، کلیدهای حرارتی مغناطیسی، سافت استارتر، کنترل دور و بکارگیری آن در مدارات
طول دوره (ساعت) : ۱۲
توضیحات : مقدماتی
نوع دوره : سیستم های راه اندازی و کنترل موتورهای الکتریکی

شناخت قطعات برق صنعتی

نام دوره : کنتاکتور، کلیدهای حرارتی مغناطیسی، سافت استارتر، کنترل دور و بکارگیری آن در مدارات
طول دوره (ساعت) : ۱۲
توضیحات : مقدماتی
نوع دوره : سیستم های راه اندازی و کنترل موتورهای الکتریکی

شناخت قطعات برق صنعتی

نام دوره : کنتاکتور، کلیدهای حرارتی مغناطیسی، سافت استارتر، کنترل دور و بکارگیری آن در مدارات
طول دوره (ساعت) : ۱۲
توضیحات : مقدماتی
نوع دوره : سیستم های راه اندازی و کنترل موتورهای الکتریکی

شناخت قطعات برق صنعتی

نام دوره : کنتاکتور، کلیدهای حرارتی مغناطیسی، سافت استارتر، کنترل دور و بکارگیری آن در مدارات
طول دوره (ساعت) : ۱۲
توضیحات : مقدماتی
نوع دوره : سیستم های راه اندازی و کنترل موتورهای الکتریکی

شناخت قطعات برق صنعتی

نام دوره : کنتاکتور، کلیدهای حرارتی مغناطیسی، سافت استارتر، کنترل دور و بکارگیری آن در مدارات
طول دوره (ساعت) : ۱۲
توضیحات : مقدماتی
نوع دوره : سیستم های راه اندازی و کنترل موتورهای الکتریکی

شناخت قطعات برق صنعتی

نام دوره : کنتاکتور، کلیدهای حرارتی مغناطیسی، سافت استارتر، کنترل دور و بکارگیری آن در مدارات
طول دوره (ساعت) : ۱۲
توضیحات : مقدماتی
نوع دوره : سیستم های راه اندازی و کنترل موتورهای الکتریکی

شناخت قطعات برق صنعتی

نام دوره : کنتاکتور، کلیدهای حرارتی مغناطیسی، سافت استارتر، کنترل دور و بکارگیری آن در مدارات
طول دوره (ساعت) : ۱۲
توضیحات : مقدماتی
نوع دوره : سیستم های راه اندازی و کنترل موتورهای الکتریکی